Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Školský výlet ZUŠ

  Dňa 21. júna 2018 sa žiaci a učitelia ZUŠ zúčastnili školského výletu  - generálky opery Carmen v Štátnej filharmónii v Košiciach. 

 • Absolventský koncert

  Symbolickou bodkou za jedným životným obdobím bol 4. júna 2018 Absolventský koncert žiakov Základnej umeleckej školy, ktorí zavŕšili niekoľkoročné úsilie a usilovnú prácu  vzdelávaním sa v oblasti hudby. Štvorročné primárne štúdium úspešne ukončilo 12 absolventov a osemročné nižšie sekundárne štúdium 7 absolventov. Žiaci hrali skladby rôznych hudobných období a žánrov - barok, romantizmus, hudbu 20. storočia až po súčasnú modernú a filmovú hudbu. Absolventi predviedli hru na klavíri, akordeóne, husliach a gitare. Po štvorročnom vzdelávaní pokračujú žiaci v štúdiu ďalej a nás teší, že aj štyria starší absolventi nekončia, ale budú naďalej zdokonaľovať hru na hudobných nástrojoch počas štúdia  v druhom cykle. Absolventom srdečne blahoželáme, prajeme im veľa trpezlivosti pri nácviku a radosti z dosiahnutých výsledkov. (Podrobne - fotoalbum)

 • Absolventský koncert a výstava prác žiakov ZUŠ

 • Úspechy žiačok výtvarného odboru ZUŠ

  Viktória Irhová - Vesmír očami detí, ocenenie a postup do celoslovenského kola

  Tamara Brejčáková -  Vesmír očami detí, ocenenie

  Tamara Strnadová -  Európske kultúrne dedičstvo/Klenotnica čas Prešovského kraja, 3.miesto

  Srdečne blahoželáme!

 • Stropkovská klavírna jar 2018

  Žiačky organizačnej zložky ZUŠ z triedy p. uč. D. Baku: Cyntia Ladislava Graindová, Ester Švienta, Sophia Eva Graindová a žiačky z triedy p. uč. L. Kosturovej: Paula Compľová, Viktória Kostková a Radoslava Veličková sa dňa 24. mája 2018 zúčastnili klavírnej súťaže Stropkovská klavírna jar 2018. Súťažiaci boli zaradení do kategórií podľa veku a ich výkony hodnotila odborná porota z konzervatórií z Košíc. Naše žiačky obsadili bronzové pásmo. Srdečne blahoželáme a želáme veľa chuti do ďalšej práce

 • Výchovný koncert v Sp. Hanušovciach

  Dňa 17.5. 2018 sa na našom elokovanom pracovisku v Sp.Hanušovciach  uskutočnil výchovný koncert za účasti detí prvého stupňa ZŠ. Za hojnej účasti sa nám predstavili účinkujúci takmer všetkých ročníkov na akordeóne, či klavíri a svojim spolužiakom zahrali širokú škálu skladieb od populárnych piesní, cez ľudové  až po klasickú hudbu.

 • Slávik Slovenska 2018

  Dňa 09.mája 2018 sa konalo okresné kolo v  interpretácii slovenskej ľudovej piesne  SLÁVIK SLOVENSKA.

  Súťažilo sa v troch kategóriach . Každý súťažiaci mal odspievať dve ľudové piesne. Jedna pieseň bola ľubovoľná z daného kraja, bez doprovodu. Druhá pieseň bola povinná zo súťažného spevníka, s doprovodom.  Spojenú školu SSV reprezentovali títo žiaci:

  1.kategória -  Emma Urbaňáková:    Kukulecka, Trhala som bazaličku

  2.kategória -  Vanesa Kosturáková:  Oj mala mati,   Čiže si šuhajko

  3.kategória - Zuzana Kaprálová:   V ponedilek ráno, Zahrajce hudaci

  Hudobný doprovod: Bc.František Kačica DiS.art –husle

  Mgr. Mária Trebuňová- akordeón

  Žiaci našej školy nezískali žiadne umiestnenie, ale získali skúsenosť vďaka ktorej môžu odbúravať nedostatky a pracovať na lepších výkonoch.

 • Klavírna prehliadka v Sp. Belej

  Dňa 22. marca 2018 sa v ZUŠ Spišská Belá uskutočnil 5. ročník Klavírnej prehliadky. Účastníci súťažili v šiestich kategóriách, do ktorých boli zaradení podľa jednotlivých ročníkov. Odborná porota súťažiacich umiestnila do pásiem podľa ich výkonov. Z našej organizačnej zložky ZUŠ sa tejto prehliadky zúčastnili: Paula Compľová, Viktória Kostková a Radoslava Veličková, z triedy p. uč. L. Kosturovej. Paula a Viktória sa umiestnili v bronzovom pásme a Radka v striebornom pásme. Srdečne blahoželáme.

 • Zamagurský slávik

  Dňa 11.mája 2018 sa konala súťaž v speve ľudových  piesní  pod názvom Zamagurský slávik v  Základnej škole Kráľovnej Pokoja v Haligovciach. Súťažilo sa v troch kategóriach . Každý súťažiaci mal odspievať dve ľudové piesne.  Piesne sme sa snažili vyberať podľa schopností každého speváka.

  Danej súťaže sa zúčastnili žiaci

  Ema Urbaňáková-    Kukulecka, Trhala som bazaličku

  Milan Michlík -    Jo jef maly zbujnicek, Idem do kostola,

  Vanesa Kosturáková-  Oj mala mati,   Čiže si šuhajko

  Malých spevákov hudobne doprevádzali učitelia ZUŠ - Bc. František Kačica, Mgr. Matúš Kačica a Mgr. Mária Trebuňová.

  Naši žiaci nás potešili svojim spevom a zároveň získali pekné ceny.

  1.kategória -  E.Urbaňáková          1.miesto

  2.kategória -  M.Michlík                  2.miesto

  3.kategória  - V.Kosturáková         2.miesto

 • CVČ OZNAM

  V dňoch 14. 5. 2018 a 17. 5. 2018 bude CVČ v Spišskej Starej Vsi odtvorené až od 14. hodiny. 

  V dňoch od 21. 5. 2018 - 23. 5. 2018  bude CVČ z dôvodu ústnych maturitných skúšok v gymnáziu  ZATVORENÉ. 

 • ZÁPIS do ZUŠ Spišská Stará Ves

   Zápis do ZUŠ Spišská Stará Ves

  Kedy? 28.5.2018 – 1. 6. 2018 od 12.00 hod. do 16.00 hod. 

  Kde?

  -hudobný a tanečný odbor:v priestoroch ZUŠ Spišská Stará Ves (areál MŠ, 1.pavilón),

  -výtvarný odbor: v ateliéroch na 1 poschodí - budova telocvične ZŠ Spišská Stará Ves

  pre EP Spišské Hanušovce - hudobný aj výtvarný odbor:  v priestoroch  ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce

  Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa,  občiansky preukaz rodiča, zákonného zástupcu.

  Tlačivo- žiadosť o prijatie do ZUŠ aj kritériá na prijatie  nájdete  na stránke :

  www. spos231ssv.edupage.org

   

 • Vystúpenie jubilantom.

  Dňa 26. 4. 2018 potešili žiaci ZUŠ  svojim kultúrnym programom jubilujúcich dôchodcov. 

 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Kostelničákov ornament.

  Vyhodnotenie a vernisáž výstavy bude 30. apríla 2018 o 10:00 hod.  v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.

 • Slávici z lavice - okresná súťaž v speve karaoke piesní

  Dňa 14. februára 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže Slávici z lavice v speve moderných karaoke piesní. Monika Holbusová z 3.A získala piesňou Zoologická 3. miesto v prvej kategórií. Vanesa Kosturáková z 5.B taktiež získala 3. miesto piesňou Komár. V tretej kategórii nás reprezentovala Lenka Kováčiková piesňou Zombie. Po súťaži si pre nás žiaci ZUŠ z Kežmarku pripravili milý krátky kultúrny program.

 • Kostelničákov ornament

  ornament

  K o s t e l n i č á k o v

  o r n a m e n t   2018 

   

  15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

   

  Téma: Ornamenty v regiónoch

  Vyhlasovateľ:    Mesto Spišská Stará Ves

       Spojená škola  Spišská Stará Ves

                   Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi

  Cieľ:  

  • zvýšiť záujem žiakov o regionálnu kultúru a národné povedomie
  • oboznámiť žiakov a ostatnú verejnosť so životom a dielom umelca, rodáka zo Spišskej Starej Vsi, zberateľa, rozširovateľa a tvorcu slovenského ornamentu
  • podnietiť  tvorivosť žiakov pri tvorbe ornamentov
  • prehĺbiť  vzťah  žiakov k výtvarnej tvorbe
  • zanietiť ich pre vnímanie výtvarného diela

   

     Vekové  kategórie: Do súťaže sa môžu zapojiť deti a žiaci vo veku do 15 rokov.

  1. kat.     predškoláci
  2. kat.     6  – 10 rokov  (1. - 4. roč. ZŠ)
  3. kat.    11 – 15 rokov ( 5. – 9. roč. ZŠ alebo príma - kvarta OG)
  4. kat.    ZUŠ

  Výtvarný prejav: 

  ľubovoľný, môžu byť plošné aj priestorové práce ,  ideálny rozmer A3

   

  Každá práca musí obsahovať  údaje: meno a priezvisko autora, vek, škola a trieda, meno vyučujúceho, pečiatka školy, e-mailová adresa školy, telefónny kontakt na žiaka

  Škola môže zaslať najviac 5 výtvarných prác v 1 vekovej kategórii. Zaslané práce nevraciame.

   

  Uzávierka súťaže: 28. február 2018

  Práce zasielajte na adresu:

  Spojená škola ,Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves

  Vyhodnotenie súťaže

  Súťažné práce vyhodnotí odborná porota a udelí v každej kategórii 3 ceny. Porota má právo udeliť aj mimoriadnu cenu, znížiť alebo zvýšiť počet ocenených prác.

  Vyhodnotenie a vernisáž výstavy bude 30. apríla 2018 o 10:00 hod.  v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.  

 • Predvianočný koncert

 • Tanečný odbor - Rovinka, Pieniny . rozvrh hodín.

  22. 9. 2017
  STREDA: 14:30 - 16:00 Rovinka
  ŠTVRTOK: 14:15 - 16:30 Pieniny
 • Deň matiek v Spišských Hanušovciach

  Dňa 14.5.2017 o 15:00 žiaci elokovaného pracoviska ZUŠ pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi vystúpili s programom ku Dňu matiek v kultúrnom dome v Spišských Hanušovciach.

 • Absolventský koncert

  Absolventský koncert

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria