Navigácia

 • ZÁPIS do ZUŠ Spišská Stará Ves

   Zápis do ZUŠ Spišská Stará Ves

  Kedy? 28.5.2018 – 1. 6. 2018 od 12.00 hod. do 16.00 hod. 

  Kde?

  -hudobný a tanečný odbor:v priestoroch ZUŠ Spišská Stará Ves (areál MŠ, 1.pavilón),

  -výtvarný odbor: v ateliéroch na 1 poschodí - budova telocvične ZŠ Spišská Stará Ves

  pre EP Spišské Hanušovce - hudobný aj výtvarný odbor:  v priestoroch  ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce

  Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa,  občiansky preukaz rodiča, zákonného zástupcu.

  Tlačivo- žiadosť o prijatie do ZUŠ aj kritériá na prijatie  nájdete  na stránke :

  www. spos231ssv.edupage.org

   

 • Vystúpenie jubilantom.

  Dňa 26. 4. 2018 potešili žiaci ZUŠ  svojim kultúrnym programom jubilujúcich dôchodcov. 

 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Kostelničákov ornament.

  Vyhodnotenie a vernisáž výstavy bude 30. apríla 2018 o 10:00 hod.  v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.

 • Slávici z lavice - okresná súťaž v speve karaoke piesní

  Dňa 14. februára 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže Slávici z lavice v speve moderných karaoke piesní. Monika Holbusová z 3.A získala piesňou Zoologická 3. miesto v prvej kategórií. Vanesa Kosturáková z 5.B taktiež získala 3. miesto piesňou Komár. V tretej kategórii nás reprezentovala Lenka Kováčiková piesňou Zombie. Po súťaži si pre nás žiaci ZUŠ z Kežmarku pripravili milý krátky kultúrny program.

 • Kostelničákov ornament

  ornament

  K o s t e l n i č á k o v

  o r n a m e n t   2018 

   

  15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

   

  Téma: Ornamenty v regiónoch

  Vyhlasovateľ:    Mesto Spišská Stará Ves

       Spojená škola  Spišská Stará Ves

                   Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi

  Cieľ:  

  • zvýšiť záujem žiakov o regionálnu kultúru a národné povedomie
  • oboznámiť žiakov a ostatnú verejnosť so životom a dielom umelca, rodáka zo Spišskej Starej Vsi, zberateľa, rozširovateľa a tvorcu slovenského ornamentu
  • podnietiť  tvorivosť žiakov pri tvorbe ornamentov
  • prehĺbiť  vzťah  žiakov k výtvarnej tvorbe
  • zanietiť ich pre vnímanie výtvarného diela

   

     Vekové  kategórie: Do súťaže sa môžu zapojiť deti a žiaci vo veku do 15 rokov.

  1. kat.     predškoláci
  2. kat.     6  – 10 rokov  (1. - 4. roč. ZŠ)
  3. kat.    11 – 15 rokov ( 5. – 9. roč. ZŠ alebo príma - kvarta OG)
  4. kat.    ZUŠ

  Výtvarný prejav: 

  ľubovoľný, môžu byť plošné aj priestorové práce ,  ideálny rozmer A3

   

  Každá práca musí obsahovať  údaje: meno a priezvisko autora, vek, škola a trieda, meno vyučujúceho, pečiatka školy, e-mailová adresa školy, telefónny kontakt na žiaka

  Škola môže zaslať najviac 5 výtvarných prác v 1 vekovej kategórii. Zaslané práce nevraciame.

   

  Uzávierka súťaže: 28. február 2018

  Práce zasielajte na adresu:

  Spojená škola ,Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves

  Vyhodnotenie súťaže

  Súťažné práce vyhodnotí odborná porota a udelí v každej kategórii 3 ceny. Porota má právo udeliť aj mimoriadnu cenu, znížiť alebo zvýšiť počet ocenených prác.

  Vyhodnotenie a vernisáž výstavy bude 30. apríla 2018 o 10:00 hod.  v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.  

 • Predvianočný koncert

 • Tanečný odbor - Rovinka, Pieniny . rozvrh hodín.

  22. 9. 2017
  STREDA: 14:30 - 16:00 Rovinka
  ŠTVRTOK: 14:15 - 16:30 Pieniny
 • Deň matiek v Spišských Hanušovciach

  Dňa 14.5.2017 o 15:00 žiaci elokovaného pracoviska ZUŠ pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi vystúpili s programom ku Dňu matiek v kultúrnom dome v Spišských Hanušovciach.

 • Absolventský koncert

  Absolventský koncert
 • Zamagurský slávik

  Zamagurský slávik
  17. 5. 2017

  Dňa 17.05.2017 /streda/ sme sa zúčastnili speváckej súťaže Zamagurský slávik v Haligovciach v ZŠ KRÁĽOVNEJ POKOJA.

  Súťažilo sa v troch kategóriách

  Žiaci ktorí reprezentovali našu školu:

  I. kategória:             1. a 2. ročník     /Tereza Kováčiková

  II. kategória:            3. a 4. ročník     /Vanesa Kosturáková

  III. kategória:          5. a 6. ročník     /Jakub Michlík

   Každý súťažiaci zaspieval jednu goralskú pieseň a druhú podľa vlastného výberu. Pri speve piesní sme mali  hudobný doprovod, /František Kačica husle / Hodnotila sa intonačná čistota spevu, rytmus daných piesní a scénická interpretácia /goralský kroj/

  Umiestnenie našich žiakov

    I. kategória:            1.miesto     Tereza Kováčiková

  II. kategória:            4.miesto     Vanesa Kosturáková

  III. kategória:           1.miesto     Jakub Michlík

  Doprovod žiakov zabezpečil p.uč. František Kačica

 • Zápis do ZUŠ

  Zápis do ZUŠ
 • DEŇ TANCA 2017 - festival detského nefolklórneho tanca

  16. 3. 2017

  Festival detského nefolklórneho tanca je vrcholnou súťažnou finálovou prehliadkou choreografickej tvorby kolektívov.  Organizátori Podtatranské osvetové stredisko v Poprade a Mesto Svit sa už niekoľko rokov snažia podchytiť tvorivú činnosť pedagógov a vedúcich tanečných súborov, aby prejavili svoje schopnosti, talent, predstavy a preniesli ich na scénu v podobe tanečných kreácii a pásiem vyjadrujúcich krásu pohybu a ladnosť tanca. Tanečná skupina „Teniskáči“, žiaci TO ZUŠ Spišská Stará Ves sa predstavili dňa 16.marca 2017 v kategórii DETI 2 (9-11 rokov) s tromi choreografiami, ktoré nesú názov: „Inkognito“ s počtom žiakov 17, „Dessert on the dance floor“ s počtom žiakov 20, „A ja taká dzivočka“ s počtom žiakov 20.
  V našej kategórii súťažilo 13 tanečných zoskupení a na základe videných výkonov porota vyhodnotila výkon našich žiakov na 2x bronzové pásmo (3.miesto) a 1x strieborné pásmo (2.miesto)

  Naši tanečníci vyjadrili s akciou spokojnosť a našli motiváciu  pokračovať ďalej v zdokonaľovaní samých seba.

 • Koncert v DD Spišské Hanušovce

  Koncert v DD Spišské Hanušovce
  Dňa 26. 10.2016 sa naši žiaci ZUŠ v Spišských Hanušovciach rozhodli svojim talentom, hrou na hudobnom nástroji a spevom  potešiť starkých v Domove dôchodcov. Zúčastnilo sa 15 detí. Deti zahrali dôchodcom detské piesne, potešili ich aj ľudovou hudbou a piesňou. Touto atmosférou pokračovali aj na ďalší deň 27. 10. 2016, kde vystupovali starkým v školskej jedálni. Bol to doplnok vystúpenia, ktorý organizoval starosta obce v spolupráci s MŠ.
   
   
 • Výchovný koncert ZUŠ 4/2016
  30. 11. 2016

  V predvianočnom období, hádam viac ako inokedy ľudia spomalia a nájdu si čas aj na aktivity, ktoré im počas bežného roka unikajú. Vianoce sú dôvodom na zastavenie sa už len svojou typickou atmosférou. ZUŠ v SSV využila obdobie predvianočného času a prežila so žiakomi, rodičmi a pedagógmi nezabudnuteľné chvíle pri hudbe. Svojou interpretáciou hudobných skladieb počas niekoľkých koncertov tak aj naši žiaci prispeli k atmosfére Vianoc. MK

 • Výchovný koncert ZUŠ 2/2016
  25. 11. 2016

  Predvianočný čas spríjemnili rodičom  žiaci hudobného odboru ZUŠ. Svojou interpretáciou hudobných skladieb počas niekoľkých koncertov tak prispeli k atmosfére Vianoc. MK

 • Koncert ZUŠ pri SpoŠ
  21. 11. 2016

  Do galérie Koncert ZUŠ pri SpoŠ boli pridané fotografie.

 • Mobilní používatelia

  Mobilní používatelia
  Milí mobilní používatelia,

  Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

  Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

 • Rozvrhy a suplovanie

  Rozvrhy a suplovanie
  Milí učitelia a študenti,

  môžete si skontrolovať Váš rozvrh a aktuálne suplovanie. Stačí kliknúť na odkaz v hornej časti stránky.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria