Navigácia

Úhrada školného

Príspevok na čiastočnú úhradu náklado na činnosti v ZUŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v základnej umeleckej škole

 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v základnej umeleckej škole zriadenej

mestom prispieva

a) zákonný zástupca žiaka v prípravke vo všetkých odboroch sumou 0 € za kalendárny mesiac

b) zákonný zástupca neplnoletého žiaka a študenta denného štúdia (do 26 rokov) za:

- hudobný odbor sumou 4,-- € za kalendárny mesiac

- ostatné odbory sumou 1,-- € za kalendárny mesiac

c) dospelá (zárobkovo činná) osoba, ktorá je žiakom základnej umeleckej školy, vo všetkých odboroch sumou 10,-- € za kalendárny mesiac.

 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v základnej umeleckej škole

zákonný zástupca žiaka alebo dospelá osoba uhrádza v hotovosti priamo do pokladne

školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou na

daný školský polrok do 30. 9. a 28. 2. v príslušnom školskom roku.

 

2. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení

príspevku podľa ods. 5 zák. č. 245/2008 Z. z., ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca

neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom

dávky v hmotnej núdzí a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného

predpisu.

 

 

zdroj: VZN 2/2016 Mesta Spišská Stará Ves

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria