Navigácia

Úhrada školného

Výška a spôsob úhrady

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v základnej umeleckej škole

zákonný zástupca žiaka alebo dospelá osoba uhrádza v hotovosti priamo do pokladne

školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou na

daný školský polrok do 30. 9. a 28. 2. v príslušnom školskom roku.

 

Hudobný odbor    20,00 € /1. polrok  do 30.09                           

                            20,00 €/2. polrok   do 28.02

 

Výtvarný odb., Tanečný odb.   5,00 € / 1.polrok do 30.09              

                                                5,00€/2 polrok do 28.02

 

Dospelá (zárobkovo činná osoba)     50,00 €/1. polrok

                                                          50,00 €/2. polrok

 

Č.účtu: SK14 0900 0000 0004 9457 8792           

Pokladňa školy: Po – Pia  7.45 – 15.45 hod.    (budova ZŠ Spišská Stará Ves)

     

 

VS:12016/2017  (za druhý polrok – 22016/2017)    

Do poznámky: celé meno dieťaťa, odbor a nástroj 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria